1. Algemeen.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden, nader te noemen Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, regelingen en overeenkomsten waarbij Z.kracht goederen en/of diensten van welke aard ook aan een opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Overeenkomsten terzake de levering van goederen en/of diensten zijn pas van kracht na bevestiging van Z.kracht. De factuur wordt geacht het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volledig en juist te bewijzen. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien de Voorwaarden strijdig zijn met de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, prevaleren de Voorwaarden van Z.kracht.

2. Offertes en prijs.

De omvang van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden. Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden. Indien in de offerte niet anders is bepaald, is deze niet langer geldig dan 14 dagen na offertedatum. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Wijzigingen in arbeidslonen of in de kostprijzen van materialen, voor zover die onmiddellijk terzake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt mogen door Z.kracht worden doorberekend, zonder enige verdere opslag. Eventuele installatie-, montage-, vrachtkosten, verpakking, assurantie en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen, indien deze niet geoffreerd zijn. Z.kracht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake verrichte werkzaamheden en/of diensten van derden met betrekking tot een door haar aanvaarde opdracht. Reiskosten, alsmede kosten van logies en verblijf van Z.kracht medewerkers worden afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend, indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In de overige gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie. Opdrachten en/of orders, hoe dan ook verstrekt, zijn voor de opdrachtgever bindend.

3. Levertijden en levering

De opgaven van (leverings)termijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. De opdrachtgever kan aan de opgegeven termijnen geen rechten ontlenen. Bij overschrijding van deze termijnen zal Z.kracht in overleg treden met de opdrachtgever. Z.kracht is niet aansprakelijk voor overschrijding van termijnen als gevolg van vertraging in de leveranties van door derden te leveren materialen en/of diensten. De opdrachtgever is verplicht de door Z.kracht ter aflevering aangeboden zaken in ontvangst te nemen. Tenzij anders overeengekomen, is het gekochte c.q. bestelde c.q. geleverde voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment van levering. Levering geschiedt af bedrijf Z.kracht. Vanaf het moment van levering reizen de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever. Ook wanneer franco levering is overeengekomen, is de opdrachtgever Algemene voorwaarden Z.kracht.

 

aansprakelijk voor alle schade, ontstaan tijdens het vervoer. Z.kracht behoudt zich het recht voor zaken te leveren in gedeelten. Z.kracht heeft het recht terzake van deze deelleveringen afzonderlijke facturen uit te brengen.

4. Betaling

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden opdrachten tot een totaalbedrag van minder dan € 3500,= betaald bij verstrekking van de opdracht, en opdrachten met een bedrag van meer dan € 3500,= dienen als volgt te worden betaald: 50% bij verstrekking van de opdracht. 45% 14 dagen voor aflevering en / of oplevering. 5% bij oplevering.

Indien de opdrachtgever met de afname in verzuim is wordt 100% gefactureerd. Indien de opdrachtgever zich niet aan de opgegeven betalingsregeling houdt, is Z.kracht gerechtigd de plaatsing en/of levering uit te stellen tot de opdrachtgever wel aan zijn verplichting heeft voldaan. Z.kracht is niet aansprakelijk voor eventuele schade, uit welken hoofde dan ook, die deze vertraging met zich mee brengt. Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden, op de door Z.kracht aan te geven wijze. Bij te late betaling kan Z.kracht zonder dat hiertoe enige aanmaning is vereist de opdrachtgever de wettelijke rente berekenen. Door Z.kracht te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de opdrachtgever worden vergoed. Z.kracht is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het verschuldigde bedrag, te verhogen met BTW met een minimum van € 500,=. In geval de opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover Z.kracht in gebreke mocht blijven aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, bij aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedel afstand of liquidatie van de onderneming van opdrachtgever, wordt al hetgeen door opdrachtgever uit hoofde van enigerlei opdracht aan Z.kracht verschuldigd is, dadelijk opeisbaar. Z.kracht heeft dan het recht bestaande overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Z.kracht welke uit de wanprestatie van opdrachtgever voortvloeien.

5. Eigendomsovergang / verlening overdracht van rechten

Aan de opdrachtgever afgeleverde zaken blijven eigendom van Z.kracht. Eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan Z.kracht voorbehouden, zolang de opdrachtgever niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de met Z.kracht aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening in verband daarmee verschuldigd is. Door Z.kracht geproduceerde software blijft eigendom van Z.kracht en geeft de opdrachtgever alleen gebruikersrecht indien niet schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Uitsluiting aansprakelijkheid

Z.kracht is slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. In dat geval is zij uitsluitend Algemene voorwaarden Z.kracht.

 

aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever tot het bedrag wat onder haar beroeps aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, dan wel tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde exclusief BTW.

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.0 Garantie gaat in op moment van levering.

7.1 Door Z.kracht beschikbaar gestelde zaken die anders dan als gevolg van voor rekening van de opdrachtgever komende oorzaken gebrekkig blijken te zijn, zullen door Z.kracht worden hersteld of vervangen binnen de garantietermijn. Wanneer door Z.kracht geleverde diensten gebrekkig blijken te zijn, zal Z.kracht de betreffende diensten alsnog deugdelijk uitvoeren binnen de garantietermijn. Z.kracht wordt eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen. Tenzij anders overeengekomen eindigt de aangeduide garantieverplichting drie maanden na de datum, waarop de betreffende zaak is afgeleverd. In tegenstelling tot de in art. 7.1 genoemde termijn verleent Z.kracht een garantietermijn van 30 kalenderdagen op door haar uitgevoerde reparaties en werkzaamheden, indien het dezelfde oorzaken en onderdelen betreft. Z.kracht behoudt zich het recht voor, de kosten door te belasten.

7.2 Iedere verdere aansprakelijkheid terzake van tekortkomingen of gebreken, is uitgesloten; bijvoorbeeld aansprakelijkheid wegens overschrijding van leveringstermijnen, wegens storing van een productie- of distributieproces of van een administratieve organisatie, wegens verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden en schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom.

7.3 De opdrachtgever zal geen rechten jegens Z.kracht inroepen of geldend maken wanneer daardoor, in gevallen waarin lid 1 en lid 2 van dit artikel toepasselijk zijn, Z.kracht verder gaande prestaties zou moeten leveren dan in dit artikel voorzien.

7.4 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Z.kracht zich in de rechtsverhouding jegens de opdrachtgever bedient.

7.5 De opdrachtgever vrijwaart Z.kracht voor alle aanspraken van derden terzake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van de opdrachtgever zou blijven, indien de betreffende derde de opdrachtgever zou aanspreken.

7.6 Garantie, Nieuw-, aankoopgarantie wordt afgehandeld volgens specificatie van Z.kracht.

7.7 Aansprakelijkheid van Z.kracht voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8. Intellectuele eigendom

Z.kracht neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat de te leveren prestatie in strijd kan komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van derden. Indien desondanks aan Z.kracht verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal Z.kracht, onverminderd de in artikel 7 bepaalde grenzen, het geleverde tegen Algemene voorwaarden Z.kracht.

creditering van de verwervingskosten terugnemen, of zorgdragen dat de opdrachtgever het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken; alles: mits de opdrachtgever Z.kracht tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van intellectuele eigendom geldend maakt, op te komen.

9. Overmacht

Bij intreden van omstandigheden die nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen werkstaking, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, aardbeving, overheidsmaatregelen en alle andere bedrijfsstoringen zowel bij Z.kracht als bij toeleveranciers, als mede wanprestatie van toeleveranciers, tengevolge waarvan Z.kracht haar verplichtingen jegens de opdrachtgever redelijkerwijs niet tijdig kan nakomen. Nadrukkelijk wordt onder overmacht eveneens verstaan het uitvallen van de directeur/eigenaar Joost Verheijen. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, mag door afzonderlijk gefactureerd.

10. Aansprakelijkheid voor adviezen

Adviezen van Z.kracht worden naar beste kennis van zaken gegeven; Z.kracht aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen. Het advies van Z.kracht ontheft de afnemer c.q. opdrachtgever onder geen voorwaarde van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren/geleverde goederen op hun geschiktheid voor het beoogde doel.

11. Reclames / kwaliteit

Gebreken in het geleverde moeten binnen 2 dagen schriftelijk aan Z.kracht worden gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klachten. Binnen 8 dagen na constatering van de vermeende ondeugdelijkheid c.q. het gebrek dient de opdrachtgever de betreffende goederen voor zijn rekening en risico naar Z.kracht te transporteren. Reclames geven niet het recht tot het opschorten van betalingen. Indien een reclame door Z.kracht c.q. de bevoegde rechter gegrond wordt bevonden, is Z.kracht tot niets meer verplicht dan waartoe Z.kracht op grond van de garantieverplichtingen en het omtrent aansprakelijkheid bepaalde is gehouden. Z.kracht is nooit aansprakelijk voor eventuele (indirecte) bedrijfsschade, gevolgschade etc. Enige aansprakelijkheid van Z.kracht en/of verplichting tot vergoeding van de door de opdrachtgever geleden schade door Z.kracht zal / zullen zich nimmer uitstrekken tot een hoger bedrag dan het totaalbedrag exclusief BTW dat de opdrachtgever terzake de betreffende opdracht aan Z.kracht verschuldigd was. Algemene voorwaarden Z.kracht.

12. Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan